• Home
  • Over de Noorderkerk
  • Stichting Vrienden

Stichting Vrienden

Ruim een eeuw staat de Noorderkerk in de wijk Duinoord, in de Schuytstraat. De kerk neemt een bescheiden plaats in, aansluitend op de overige bebouwing. Maar vanaf diverse plaatsen is de kenmerkende toren zichtbaar. Het gebouw van de architect J.C. Wentink hoort bij de wijk. Niet voor niets werd het gebouw in 1985 op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. De rijke historie, de fraaie akoestiek, het romantische orgel, allemaal redenen om de Noorderkerk in stand te houden.

In het voorjaar van 1998 werd de Stichting Vrienden van de Noorderkerk opgericht. In haar doelstelling staat het bevorderen en instandhouden van de Noorderkerk aan de Schuytstraat en de kerkelijke gemeente daar omheen.

Vriend worden
U kunt al vriend van de Noorderkerk worden door jaarlijks minimaal € 20,00 te doneren op gironummer NL30INGB0007998973. U ontvangt dan onze nieuwsbrief met wetenswaardigheden over de Noorderkerk vroeger en nu. Kleinere giften zijn natuurlijk ook welkom. Er wordt naar gestreefd jaarlijks een activiteit of evenement te organiseren waar voor u als vriend iets speciaals geregeld is!

Informatie:
Stichting Vrienden van de Noorderkerk
Schuytstraat 9-11 
2517 XB Den Haag

Bankrek.: NL30INGB0007998973  

ANBI gegevens

Naam
Stichting Vrienden Noorderkerk Den Haag
Fiscaal nummer 8069.56.537

Contactgegevens
Voorzitter/secretaris, Schuytstraat 9, 2517 XB Den Haag
Bestuursamenstelling M. Rot (voorzitter) C.G. Wakker-ten Brink (secretaris) J.S. Turnbull (penningmeester) M.A. Paardekooper (lid)

Doelstelling
Bevorderen van de instandhouding van de Noorderkerk te Den Haag en de kerkelijke gemeente rondom de Noorderkerk. En alles wat bevorderlijk kan zijn tot het bereiken van het doel.

Beleidsplan
Om de doelstelling te bereiken heeft de Stichting het volgende beleid:

Het werk
Het organiseren en ondersteunen van activiteiten. Het verwerven van geld voor de restauratie van het gebouw of andere objecten.

Geld werving
Openstellen voor het verstrekken van legaten en erfenissen.
Aanvragen van subsidies voor restauraties en activiteiten.
Ontvangen van contributies.
Openstellen voor giften in het algemeen of voor specifieke zaken (bijvoorbeeld orgel)
Verkoop van een boekje over de geschiedenis van de Noorderkerk en CD met orgelmuziek.

Beheer vermogen
Het vermogen is belegd in spaarrekeningen en fondsen met een laag risicoprofiel.

Besteding vermogen
De Noorderkerk in een karakteristiek gebouw met een functie in de buurt. Door teruglopend ledental is het voortbestaan van het gebouw rond de eeuwwisseling ter discussie gekomen ongeveer tegelijkertijd met de noodzaak van restauratie/groot onderhoud.
De Stichting ondersteunt de kerk vanuit eigen doelstelling met een eigen visie los van de Kerkgemeente. De ondersteuning is gericht op (incidentele) ondersteuning van de restauratie en ondersteuning van specifieke activiteiten. De Stichting voorziet bijvoorbeeld niet in begrotingstekorten.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag activiteiten
Organisatie toegang en orgelbespelingen op de Landelijke Open Monumentdag in september. Orgelspeling op de Nationale Orgeldag in september. Organisatie en financiële ondersteuning rond het straatfeest van de Noorderkerk. PR rondom en activiteit voor de verwerving van geld voor de restauratie. Discussie met Kerkrentmeesters om restauratie Grote Toren te laten starten (inclusief subsidie restauratie). Concerten in de Noorderkerk. Zondag 15 juni 2014 concert met Haags Renaissance kamerkoor. Zaterdag 11 oktober 2014 Croatian Piano Trio plays Mendelssohn.

Financiële verantwoording
Het jaarverslag is door het bestuur goedgekeurd.

Balans

Activa 2017 2016 2015
Direct opvorderbaar 3.294 4.013 10.720
Beleggingen 244.383 243.740 252.045
Debiteuren 0 0 0
totaal 247.677 247.753 262.765
Passiva
Eigen vermogen 247.677 246.953 262.040
Crediteuren 0 800 725
totaal 247.677 247.753 262.765
Exploitatie
Ontvangsten 2017 2016 2015
Giften 180 110 1.070
Erfenis 0 0 0
Andere inkomsten 1 869 852
Beleggingen 643 1.695 3.037
totaal 824 2.674 4.959
Uitgaven
Kosten 100 462 111
Activiteiten/ real. doelstelling 0 800 800
Gift Grote Toren/diversen 0 16.500 0
Resultaat 724 -15.088 4.048
totaal 824 2.674 4.959

Naar huidig inzicht gaat het bestuur er van uit dat het vermogen als volgt zal worden aangewend om de doelstelling te bereiken:
Kleinere verbeteringen gebouw 18.500
Toekomstige zaken gebouw 70.000
Projecten gemeente 80.000
Organiseren activiteiten 30.000

Voor aanwenden van vermogen van de Stichting oordeelt het bestuur op basis van een business case en/of een projectplan gebaseerd op bijvoorbeeld Prince2.