• Home
  • Over de Noorderkerk
  • Stichting Vrienden

Stichting Vrienden

Ruim een eeuw staat de Noorderkerk in de wijk Duinoord, in de Schuytstraat. De kerk neemt een bescheiden plaats in, aansluitend op de overige bebouwing. Maar vanaf diverse plaatsen is de kenmerkende toren zichtbaar. Het gebouw van de architect J.C. Wentink hoort bij de wijk. Niet voor niets werd het gebouw in 1985 op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. De rijke historie, de fraaie akoestiek, het romantische orgel, allemaal redenen om de Noorderkerk in stand te houden.

In het voorjaar van 1998 werd de Stichting Vrienden van de Noorderkerk opgericht. In haar doelstelling staat het bevorderen en instandhouden van de Noorderkerk aan de Schuytstraat en de kerkelijke gemeente daar omheen.

Vriend worden
U kunt al vriend van de Noorderkerk worden door jaarlijks minimaal € 20,00 te doneren op gironummer NL30INGB0007998973. Kleinere giften zijn natuurlijk ook welkom. U kunt rechtstreeks een gift over maken via deze link.

Informatie:
Stichting Vrienden van de Noorderkerk
Schuytstraat 9-11 
2517 XB Den Haag

Bankrek.: NL30INGB0007998973  

ANBI gegevens

Naam
Stichting Vrienden Noorderkerk Den Haag
Fiscaal nummer 8069.56.537

Contactgegevens
Voorzitter/secretaris, Schuytstraat 9, 2517 XB Den Haag
Bestuursamenstelling M. Rot (voorzitter) C.G. Wakker-ten Brink (secretaris) J.S. Turnbull (penningmeester) M.A. Paardekooper (lid)

Doelstelling
Bevorderen van de instandhouding van de Noorderkerk te Den Haag en de kerkelijke gemeente rondom de Noorderkerk. En alles wat bevorderlijk kan zijn tot het bereiken van het doel.

Beleidsplan
Om de doelstelling te bereiken heeft de Stichting het volgende beleid:

Het werk
Het organiseren en ondersteunen van activiteiten. Het verwerven van geld voor de restauratie van het gebouw of andere objecten.

Geldwerving
Openstellen voor het verstrekken van legaten en erfenissen.
Aanvragen van subsidies voor restauraties en activiteiten.
Ontvangen van contributies.
Openstellen voor giften in het algemeen of voor specifieke zaken (bijvoorbeeld orgel)
Verkoop van een boekje over de geschiedenis van de Noorderkerk en CD met orgelmuziek.

Beheer vermogen
Het vermogen is belegd in spaarrekeningen en fondsen met een laag risicoprofiel.

Besteding vermogen
De Noorderkerk in een karakteristiek gebouw met een functie in de buurt. Door teruglopend ledental is het voortbestaan van het gebouw rond de eeuwwisseling ter discussie gekomen ongeveer tegelijkertijd met de noodzaak van restauratie/groot onderhoud.
De Stichting ondersteunt de kerk vanuit eigen doelstelling met een eigen visie los van de Kerkgemeente. De ondersteuning is gericht op (incidentele) ondersteuning van de restauratie en ondersteuning van specifieke activiteiten. De Stichting voorziet bijvoorbeeld niet in begrotingstekorten.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag activiteiten
Organisatie toegang en orgelbespelingen op de Landelijke Open Monumentdag in september. Orgelspeling op de Nationale Orgeldag in september. Organisatie en financiële ondersteuning rond het straatfeest van de Noorderkerk. PR rondom en activiteit voor de verwerving van geld voor de restauratie. Concerten in de Noorderkerk. Verlichting van de wijkzaal.

Financiële verantwoording
Het jaarverslag is door het bestuur goedgekeurd.

Balans

       

Activa

2019

2018

2017

2016

Direct opvorderbaar

2.091

3.509

3.294

4.013

Beleggingen

244.484

244.435

244.383

243.740

Debiteuren

0

0

0

0

totaal

246.575

247.944

247.677

247.753

         

Passiva

2019

2018

2017

2016

Eigen vermogen

246.575

246.906

247.677

246.953

Crediteuren

0

1.038

0

800

totaal

246.575

247.944

247.677

247.753

 

 

 

 

 

Exploitatie

 

 

 

 

Ontvangsten

2019

2018

2017

2016

Giften

305

370

180

110

Erfenis

0

0

0

0

Andere inkomsten

0

750

1

869

Beleggingen

49

52

643

1.695

totaal

 354

1.172

824

2.674

         

Uitgaven

2019

2018

2017

2016

Kosten

128

108

100

462

Activiteiten/ real. doelstelling

9

1.836

0

800

Gift Grote Toren/diversen

0

0

0

16.500

Resultaat

136

-770

724

-15.088

totaal

354

1.172

824

2.674

 

Naar huidig inzicht gaat het bestuur er van uit dat het vermogen als volgt zal worden aangewend om de doelstelling te bereiken:
Kleinere verbeteringen gebouw 18.500
Toekomstige zaken gebouw 70.000
Projecten gemeente 80.000
Organiseren activiteiten 30.000

Voor aanwenden van vermogen van de Stichting oordeelt het bestuur op basis van een business case en/of een projectplan gebaseerd op bijvoorbeeld Prince2.