• Home
  • Over de Noorderkerk
  • Stichting Vrienden

Stichting Vrienden

Ruim een eeuw staat de Noorderkerk in de wijk Duinoord, in de Schuytstraat. De kerk neemt een bescheiden plaats in, aansluitend op de overige bebouwing. Maar vanaf diverse plaatsen is de kenmerkende toren zichtbaar. Het gebouw van de architect J.C. Wentink hoort bij de wijk. Niet voor niets werd het gebouw in 1985 op de gemeentelijke monumentenlijst gezet. De rijke historie, de fraaie akoestiek, het romantische orgel, allemaal redenen om de Noorderkerk in stand te houden.

In het voorjaar van 1998 werd de Stichting Vrienden van de Noorderkerk opgericht. In haar doelstelling staat het bevorderen en instandhouden van de Noorderkerk aan de Schuytstraat en de kerkelijke gemeente daar omheen.

Vriend worden
U kunt al vriend van de Noorderkerk worden door jaarlijks minimaal € 20,00 te doneren op gironummer NL30INGB0007998973. Kleinere giften zijn natuurlijk ook welkom. U kunt rechtstreeks een gift over maken via deze link.

Informatie:
Stichting Vrienden van de Noorderkerk
Schuytstraat 9-11 
2517 XB Den Haag

Bankrek.: NL30INGB0007998973  

ANBI gegevens

Naam
Stichting Vrienden Noorderkerk Den Haag
Fiscaal nummer 8069.56.537

KvK 27172801

Contactgegevens
Voorzitter/secretaris, Schuytstraat 9, 2517 XB Den Haag
Bestuurssamenstelling M. Rot (voorzitter) C.G. Wakker-ten Brink (secretaris) M.A. Paardekooper (lid), H.C. Mosselman (lid).

Doelstelling
Bevorderen van de instandhouding van de Noorderkerk te Den Haag en de kerkelijke gemeente rondom de Noorderkerk. En alles wat bevorderlijk kan zijn tot het bereiken van het doel.

Beleidsplan
Om de doelstelling te bereiken heeft de Stichting het volgende beleid:

Het werk
Het organiseren en ondersteunen van activiteiten. Het verwerven van geld voor de restauratie van het gebouw of andere objecten.

Geldwerving
Openstellen voor het verstrekken van legaten en erfenissen.
Aanvragen van subsidies voor restauraties en activiteiten.
Ontvangen van contributies.
Openstellen voor giften in het algemeen of voor specifieke zaken (bijvoorbeeld orgel)
Verkoop van een boekje over de geschiedenis van de Noorderkerk en CD met orgelmuziek.

Beheer vermogen
Het vermogen is belegd in spaarrekeningen en fondsen met een laag risicoprofiel.

Besteding vermogen
De Noorderkerk in een karakteristiek gebouw met een functie in de buurt. Door teruglopend ledental is het voortbestaan van het gebouw rond de eeuwwisseling ter discussie gekomen ongeveer tegelijkertijd met de noodzaak van restauratie/groot onderhoud.
De Stichting ondersteunt de kerk vanuit eigen doelstelling met een eigen visie los van de Kerkgemeente. De ondersteuning is gericht op (incidentele) ondersteuning van de restauratie en ondersteuning van specifieke activiteiten. De Stichting voorziet bijvoorbeeld niet in begrotingstekorten.

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslag activiteiten
Organisatie toegang en orgelbespelingen op de Landelijke Open Monumentdag in september. Orgelspeling op de Nationale Orgeldag in september. Organisatie en financiële ondersteuning rond het straatfeest van de Noorderkerk. PR rondom en activiteit voor de verwerving van geld voor de restauratie. Concerten in de Noorderkerk. Verlichting van de wijkzaal.

Financiële verantwoording
Het jaarverslag is door het bestuur goedgekeurd.

Balans

     

Activa

2023

2022

2021

Direct opvorderbaar

2.042

2.420

2.112

Beleggingen

252.730

240.638

242.149

Debiteuren

0

0

Totaal 

254.773

240.638

244.262

       

Passiva

2023

2022

2021

Eigen vermogen

254.773

243.058

244.262

Crediteuren

0

0

0

Totaal

254.773

243.058

244.262

 

     

Exploitatie

     

Ontvangsten

2023

2022

2021

Giften

120

145

420

Erfenis

0

0

0

Andere inkomsten

0

0

0

Beleggingen

17.091

1.189-

-349

Totaal

17.212 -1.044 71
       

Uitgaven

2023 2022 

2021

Kosten

297-

160-

109

Activiteiten/ real. doelstelling (orgel)

-5.200

190

       

Totaal

5.497-

160-

299-

Resultaat

11.715

1.204-

228-

 

Naar huidig inzicht gaat het bestuur er van uit dat het vermogen als volgt zal worden aangewend om de doelstelling te bereiken:
Kleinere verbeteringen gebouw 18.500
Toekomstige zaken gebouw 70.000
Projecten gemeente 80.000
Organiseren activiteiten 30.000

Voor aanwenden van vermogen van de Stichting oordeelt het bestuur op basis van een business case en/of een projectplan gebaseerd op bijvoorbeeld Prince2.